ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Fundacja pod nazwą Europejska Fundacja Aktywności Społecznej została ustanowiona aktem notarialnym z dnia 10 lutego 2015 roku w Kancelarii Notarialnej Małgorzaty Sierockiej w Lublinie przy Chopina 13/3 pod numerem repertorium A Nr 422/2015 z woli fundatora Marcina Mazura i działa na podstawie przepisów ustawy o fundacjach (Dz. U. Nr 21/84, poz. 97 z późniejszymi zmianami).

§ 2.

Fundacja ustanowiona jest na czas nieokreślony.

§ 3.

Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej jak również zagranica.

§ 4.

Siedziba Fundacji znajduje się w mieście Lublinie

§ 5.

Dla właściwego realizowania celów społecznych i gospodarczych Fundacja może prowadzić działalność w kraju i za granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 6.

Ze względu na cele nadzór nad Fundacją Minister Pracy i Polityki Społecznej.

§ 7.

Realizacja zadań statutowych może być prowadzona we współpracy z innymi podmiotami realizującymi cele podobne do celów Fundacji.


ROZDZIAŁ II
CELE, ZASADY, FORMY I ZAKRES DZIAŁANIA

§ 8.

Celem Fundacji jest prowadzenie działalności szkoleniowej, edukacyjnej oraz doradczej, promowanie, wdrażanie, a także inicjowanie wszelkich rozwiązań o charakterze menadżerskim, organizowanie akcji charytatywnych.

Fundacja zabiegać będzie o rozwój kwalifikacji osób funkcjonujących w obszarze sektora komercyjnego, publicznego oraz pozarządowego.

§ 9.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. działalność wspomagającą rozwój nauki,
 2. podejmowanie działań na rzecz integracji Europejskiej oraz propagowanie wartości Polski,
 3. propagowanie osiągnięć innych krajów w Polsce i promocja edukacji,
 4. promocja sportu i turystyki,
 5. ochrona i promocja zdrowia,
 6. ochrona i promocja środowiska naturalnego,
 7. pomoc kombatantom oraz podtrzymywanie tradycji narodowej,
 8. współpraca z Polonią i promocja kraju za granicą,
 9. wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwój świadomości obywatelskiej,
 10. działanie na rzecz ochrony praw człowieka i swobód obywatelskich,
 11. wspieranie osób wykluczonych społecznie oraz niepełnosprawnych,
 12. podejmowanie działań na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego,
 13. wspieranie i organizowanie przedsięwzięć artystycznych, kulturowych, historycznych oraz charytatywnych,
 14. Organizację imprez masowych, dobroczynnych, zbiórek, szkoleń, warsztatów, konferencji, debat, wystaw, koncertów, wymian międzynarodowych, imprez sportowych i modowych, happeningów, akcji humanitarnych oraz integrację członków Fundacji,
 15. Finansowanie i wspieranie programów naukowych, badawczych, kulturowych, charytatywnych, sportowych, modowych oraz artystycznych.
 16. Współpracę z jednostkami samorządu terytorialnego, administracją rządową, uczelniami, szkołami, organizacjami: państwowymi, międzynarodowymi, pozarządowymi, społecznymi i wyznaniowymi, osobami fizycznymi oraz prawnymi w kraju i za granicą, a także podejmowanie działań służących do realizacji celów statutowych Fundacji.
 17. Prowadzenie działalności publicystycznej i wydawniczej,
 18. Udział członków Fundacji w pokazach, wystawach, konferencjach, debatach rangi regionalnej, krajowej i międzynarodowej.
 19. prowadzenie innych działań zmierzających do realizacji celów statutowych.

§ 10.

Fundacja może współpracować z osobami prawnymi i osobami fizycznymi w kraju i za granicą dla realizacji celów statutowych Fundacji.

§ 11.

Fundacja może tworzyć terenowe jednostki organizacyjne w postaci oddziałów, zakładów, filii, a także tworzyć spółki, przystępować do spółek, obejmować i nabywać udziały i akcje w spółkach.

§ 12.

Fundacja używa pieczęci z napisem Europejska Fundacja Aktywności Społecznej.


ROZDZIAŁ III
ORGANY FUNDACJI

§ 13.

Organem Fundacji jest Zarząd Fundacji, zwany w dalszej części niniejszego statutu Zarządem.

§ 14.

 1. Zarząd liczy 3 osoby.
 2. Fundator wybiera osoby pełniące funkcje: Prezesa, Wiceprezesa oraz Członka Zarządu.
 3. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie
 4. W imieniu Fundacji umowy z Prezesem Zarządu zawiera Wiceprezes Zarządu oraz Członek Zarządu działający łącznie.
 5. W imieniu Fundacji umowy z Wiceprezesem Zarządu bądź Członkiem Zarządu zawiera Prezes Zarządu działający samodzielnie.
 6. Członkowie Zarządu nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 15.

Zarząd ma wszystkie i wyłączne kompetencje w zakresie zarządzania i reprezentowania Fundacji.

§ 16.

Zarząd w szczególności:

 1. reprezentuje Fundację na zewnątrz,
 2. opracowuje i uchwala roczne i wieloletnie plany i strategie działania Fundacji
 3. zarządza majątkiem i funduszami Fundacji;
 4. przyjmuje subwencje, darowizny, dotacje, spadki i zapisy;
 5. ustala regulamin Zarządu i biura Fundacji oraz ich zmiany;
 6. tworzy i likwiduje zakłady Fundacji i inne jej jednostki organizacyjne, w tym decyduje o podjęciu lub zaprzestaniu działalności gospodarczej, jej formach i zakresie;
 7. powołuje i odwołuje osoby pełniące stanowiska kierownicze;
 8. prowadzi politykę kadrową w Fundacji, w tym ustala wielkość zatrudnienia, zasady wynagradzania oraz wielkość środków przeznaczonych na wynagrodzenia;
 9. przygotowuje roczne sprawozdania merytoryczne oraz finansowe z działalności Fundacji;

§ 17.

 1. Zarząd odbywa co najmniej cztery posiedzenia w ciągu roku kalendarzowego.
 2. Posiedzenia Zarządu zwoływane są na wniosek Prezesa Zarządu.

§ 18.

Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów.

§ 19.

Przy podejmowaniu uchwał Zarządu każdy członek Zarządu w głosowaniu ma jeden głos, a w przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa a podczas jego nieobecności głos Wiceprezesa Zarządu.

§ 20.

Zmiany w składzie osobowym Zarządu mogą nastąpić w przypadku złożenia pisemnej rezygnacji osoby wchodzącej w skład Zarządu, pisemnej decyzji Fundatora o odwołaniu członka Zarządu albo śmierci osoby pełniącej tę funkcję.

§ 21.

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać każdy Członek Zarządu samodzielnie (Prezes Zarządu, Wiceprezes Zarządu, Członek Zarządu). Zaciąganie zobowiązań majątkowych oraz czynności prawne Fundacji o charakterze rozporządzającym wymagają działania (podpisu) dwóch Członków Zarządu tzn. Prezesa Zarządu z Wiceprezesem Zarządu bądź Prezesa Zarządu z Członkiem Zarządu lub Wiceprezesa Zarządu z Członkiem Zarządu.
 2. Zarząd może w drodze uchwały ustanawiać pełnomocników działających w imieniu Fundacji określając ich umocowanie, w szczególności przez określenie czasu trwania i zakresu pełnomocnictwa.
 3. Pełnomocnictwo nie może dotyczyć spraw związanych z zatrudnianiem pracowników bez względu na podstawę prawną ich zatrudnienia.

§ 22.

Do przyjmowania oświadczeń w imieniu Fundacji upoważniony jest każda osoba wchodząca w skład Zarządu.

§ 23.

Fundator Fundacji może wchodzić w skład Zarządu Fundacji.


ROZDZIAŁ IV
MAJĄTEK FUNDACJI

§ 24.

Majątkiem Fundacji są środki finansowe wskazane w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji i wynoszą one 2 000,00 zł (dwa tysiące złotych), w tym wartość środków przeznaczonych na działalność gospodarczą wynosi 1 000,00 zł (tysiąc złotych).

§ 25.

Fundacja czerpie środki finansowe z:

 1. Darowizn, spadków, dotacji, zapisów i subwencji.
 2. Dochodów ze zbiórek, aukcji i imprez publicznych.
 3. Dochodów z majątku ruchomego, nieruchomego i praw majątkowych.
 4. Dywidendy z akcji i z udziałów.
 5. Odsetek od lokat kapitałowych, obligacji i innych papierów wartościowych.
 6. Działalności gospodarczej.

§ 26.

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, przyjmuje ona spadek z dobrodziejstwem inwentarza lub go odrzuca.

§ 27.

 1. Dochody Fundacji muszą być przeznaczane na realizację celów statutowych Fundacji.
 2. Fundacja wszelkie wpływy przeznacza na realizację celów statutowych w tym na zatrudnienie. Zabrania się w szczególności: udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej zarządu i pracowników oraz osób, z którymi Członkowie Zarządu i pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”, przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
 3. wykorzystywania majątku na rzecz Członków Zarządu lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
 4. zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą Członkowie Zarządu lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 28.

Fundacja odpowiada za swoje zobowiązania całością majątku.


ROZDZIAŁ V
ZMIANA STATUTU

§ 29.

Zmiana statutu nie może prowadzić do istotnych zmian w celach Fundacji i pozostawać w sprzeczności z wolą Fundatora.

§ 30.

Zmiany w Statucie Fundacji dokonuje Zarząd.


ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 31.

Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w kraju i za granicą.

§ 32.

Dla efektywnego realizowania swoich celów statutowych Fundacja może połączyć się z inną fundacją o podobnych celach działania a także może być członkiem związków stowarzyszeń.

§ 33.

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została powołana lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. Likwidację Fundacji prowadzi likwidator wyznaczony przez Zarząd.

§ 34.

Zarząd przekazuje majątek pozostały po likwidacji Fundacji organizacjom bądź instytucjom o celach statutowych zbieżnych z celami statutowymi Fundacji.

§ 35.

Treść niniejszego statutu Fundacji została przyjęta uchwałą Zarządu nr 2/2015 z dnia 10 lutego 2015 r.

§ 36.

Niniejszy statut wchodzi w życie z dniem uprawomocnienia się decyzji właściwego Sądu Rejestrowego.

Pobierz status fundacji (PDF)